NHững Hinh Bong Cũ: Bản in Năm 2017 (Paperback)

NHững Hinh Bong Cũ: Bản in Năm 2017 Cover Image
List Price: $14.44
Our Price: $13.00
(Save: $1.44 10%)

Description


Hồi những năm năm mươi, mAy hAt cổ dAi ngoằng như cổ vịt vẫn cOn. Rồi nO biến mất khOng ai hay để xuất hiện mAy hAt khỏi quay giAy thiều, dĩa mỏng đủ mAu. Lần lượt nO được thay thế bằng mAy Akai với cuốn băng to đUng như băng chiếu phim. Dần dần lại thay bằng mAy casset, truyền hInh đen trắng, rồi truyền hInh mAu, đĩa CD, cho đến hiện nay lA mAy vi tInh lấy hInh ảnh, Am thanh trực tiếp từ mạng Internet.
VA mAy vi tInh hiện đại đA lAm cho những người thợ sắp chữ chI, đUng một cAi trở thAnh thất nghiệp, lang thang, bAn vE số, chạy xe đạp Om... Về đồ gia dụng trong nhA, rổ tre, chiếu lAc Định YEn, CA Mau dường như chỉ cOn dAnh riEng cho người khA giả tAi. BAi vọng cổ TInh anh bAn chiếu do Ut TrA On ca như lA bAo hiệu trước... nạn thất nghiệp, nếu như khOng cO hợp tAc xA lo nghề dệt chiếu. LAm sao cạnh tranh nổi với chiếu nhựa được sản xuất hAng loạt vừa rẻ vừa tiện lợi, bền bỉ nữa.
Thử nhIn lại cAch đAy vAi năm thOi, nhiều thứ đA tự nhiEn biến mất khỏi đời sống, tỉ như lA đEn dầu ống khOi trứng vịt. Ở thOn quE bAy giờ, nhA nAo khOng cO điện? MA cO cUp điện thI người ta đA chuẩn bị đEn acquy rồi.
Cuộc sống thay đổi, Em Ai nhẹ nhAng vA quen thuộc đến độ khOng ai để Y... MA vật chất thay đổi tất nhiEn cũng dẫn đến phong tục, tập quAn thay đổi. VA điều quan trọng hơn nữa lA lOng người; tInh người chắc chắn cũng đA khAc hơn ngAy hOm qua... Chẳng biết cAi khAc đO lA theo chiều hướng tốt hơn, như vật chất, kỹ thuật tinh xảo hoAn hảo hơn, hay cO khi lại lA xấu đi theo chiều ngược lạiProduct Details
ISBN: 9781546380382
ISBN-10: 1546380388
Publisher: United Buddhist Foundation
Publication Date: April 29th, 2017
Pages: 182
Language: Vietnamese