Sư Bà Diệu Tâm (Paperback)

Sư Bà Diệu Tâm By Chùa Bảo Quang Hamburg Cover Image

Sư Bà Diệu Tâm (Paperback)

$13.49


Usually Ships in 1-5 Days

Sư B Diệu T m thế danh Văn Thị Mai, ph p danh Nguy n Từ, sinh năm Kỷ M o (1939) tại Quảng Nam, Việt Nam, l đệ tử đầu của Sư Cụ thượng Đ m hạ Minh. ng b th n sinh của Sư B tuy theo t n học nhưng một mực th m t n Phật Ph p. Ngay từ thuở nhỏ Sư B vẫn thường theo cha mẹ đi ch a tụng kinh lễ Phật. Năm 15 tuổi Sư B c ng song th n đến Ch a Sư Nữ Bảo Thắng ở Hội An cầu ph p với Sư Cụ thượng Đ m hạ Minh v xin thế ph t xuất gia. Bốn năm sau, v o ng y 19.06.1959 (Kỷ Hợi), Sư Cụ cho Sư B thọ Sa Di Ni v hai năm sau đ , ng y 17.11.1961 (T n Sửu) thọ Thức Xoa Ma Na Ni. Đến năm 1965, nhận thấy đạo hạnh đ đầy đủ, Sư Cụ cho Sư B Diệu T m thọ Tỳ Kheo Ni, Bồ T t Giới tại Đại Giới Đ n Vạn Hạnh tổ chức ở Tổ đ nh Từ Hiếu, Huế (17.-18.07.1965 Ất Tỵ) do cố Đại L o H a Thượng thượng Gi c hạ Nhi n, đệ nhị Tăng Thống GHPGVNTN l m đ n đầu.


Product Details ISBN: 9781091977068
ISBN-10: 1091977062
Publisher: Vien Giac Tung Thư
Publication Date: August 1st, 2021
Pages: 72
Language: Vietnamese