Phật-giáo Việt-Nam: Từ khởi thuỷ đến tiền bán thế kỷ thứ 20 (Hardcover)

Phật-giáo Việt-Nam: Từ khởi thuỷ đến tiền bán thế kỷ thứ 20 Cover Image
By Quy Linh Thi Ngo, Linh-Tran Do (Designed by)
$124.80
Usually Ships in 1-5 Days

Description


Phật-gi o đ đến nước Việt từ hai ngh n năm trước v trở th nh một phần trong lịch sử nước Việt. Quyển's ch n y xin được viết cho những người c ng quan t m đến lịch sử nước Việt biết th m về một kh a cạnh t n ngưỡng, văn học v mỹ thuật trong đời sống người Việt theo d ng lịch sử. Ng y nay dẫu theo văn-minh học-thuật phương T y, ch ng ta cũng kh ng qu n nguồn-gốc cũ. Tuy đạo Nho đ c thời kỳ thịnh ph t trong bảy thế kỷ từ nh Trần đến nh Nguyễn, đạo Phật với l thuyết's u sắc, th m trầm đ lu n lu n thăng trầm c ng với lịch sử nước Việt. Đạo Phật, c ng với đạo Nho v đạo L o, m người m nh vẫn thường gọi l tam-gi o, đ tạo n n nh n sinh quan vững chắc cho người d n Việt. Đạo l Phật-gi o đ thấm nhuần's u xa v o trong t m hồn người Việt, trong mọi lĩnh vực văn học, nghệ thuật, triết l , nh n sinh. Mục đ ch khi m nhường của tập's ch n y l ghi ch p lại một số ảnh hưởng của đạo Phật trong x hội Việt-Nam từ khi du nhập đến giữa thế kỷ thứ 20. Qua lịch sử, mỹ thuật v văn chương, ch ng ta sẽ thấy c ch d n tộc Việt quan niệm về c c "vẻ mầu nhiệm" của đạo Phật. Sự biểu hiện của đạo Phật qua từng giai đoạn lịch sử cho thấy sự p dụng thực tế của đạo Phật trong x hội.


Buddhism arrived to the Viet peninsula more than 2000 years ago and has since become an integral part of Vietnamese history. This book is for readers interested in learning about a religion and a belief that has greatly influenced the life, literature, and arts of the Viet people. Although Confucianism has been dominant for seven centuries from the Trần dynasty to the Nguyễn dynasty, Buddhism with its profound spirituality has consistently thrived throughout the ups and downs of Vietnamese history. Buddhism, together with Confucianism and Taoism, form the three faiths that laid the foundation for ethics and morality in all different aspects of Viet society. Phật-Gi o Việt-Nam chronicles the impact of Buddhism in Vietnam from its first introduction to the Viet peninsula in the 10th century to its continuation in the mid-20th century. Through the lens of history, architecture and literature, we will see and understand the "miracles" of Buddhism. Understanding Buddhism in each period of history will reveal how Buddhism was truly practiced within Vietnamese society.Product Details
ISBN: 9780974613567
ISBN-10: 0974613568
Publisher: Y Linh Publishing
Publication Date: November 15th, 2021
Pages: 560
Language: Vietnamese